2020 WYNN CUP DRAW

Round 1 - 10th May 2020
A Silsden v Crossflatts
B Long Lee v Bye
C Foulridge v Eldwick & Gilstead
D Gargrave v Bye
E Haworth Road v Oakworth
F Denholme v Bye
G Wilsden v Bye
H Cowling v Bye
I Ingrow v Bye
J Embsay v Bye
K Hepworth & Idle v Bye
L Bradford & Bingley lll v Bye
M Haworth v Bye
N Sutton v Bye
O Bingley Congs v Bye
P Barrowford v Bye

Round 2 - 7th June 2020

Q Silsden or Crossflatts v Long Lee
R Foulridge or Eldwick & Gilstead v Gargrave
S Haworth Road or Oakworth v Denholme
T Wilsden v Cowling
U Ingrow v Embsay
V Hepworth & Idle v Bradford & Bingley lll
W Haworth v Sutton
X Bingley Congs v Barrowford

Round 3 - 5th July 2020

1   v  
2   v  
3   v  
4   v  

Semi-Final - 26th July 2020

5   v  
6   v  

Final 9th August 2020 at Bingley Congs