2021 WYNN CUP DRAW

Round 1 - 9th May 2021
A Barrowford v Bradford & Bingley
B Cononley v Bradley
C Wisden v Bye
D Embsay v Bye
E Cowling v Bye
F Silsden v Bye
G Skipton CI v Bye
H Sutton v Bye
I Haworth Road v Bye
J Long Lee v Bye
K Oakworth v Bye
L Bingley Congs v Bye
M Denholme v Bye
N Haworth v Bye
O Foulridge v Bye
P Gargrave v Bye

Round 2 - 6th June 2021

Q   v  
R   v  
S   v  
T   v  
U   v  
V   v  
W   v  
X   v  

Round 3 - 4th July 2021

1   v  
2   v  
3   v  
4   v  

Semi-Final - 25th July 2021

5   v  
6   v  

Final 8th August 2021 at Bingley Congs CC