2021 COWLING CUP DRAW

Round 1 - 16th May 2021
A Wilsden ll v Haworth ll
B Oakworth ll v Glusburn
C Sutton ll v Bye
D Airedale ll v Bye
E Barrowford ll v Bye
F Riddlesden v Bye
G Bradley ll v Bye
H Long Lee ll v Bye
I Embsay ll v Bye
J Bingley Congs ll v Bye
K Gargrave ll v Bye
L Thornton-in-Craven v Bye
M Skipton CI ll v Bye
N Denholme ll v Bye
O Bingley Congs lll v Bye
P Keighley lll v Bye

Round 2 - 13th June 2021

Q   v  
R     v  
S   v  
T   v  
U   v  
V    v  
W   v  
X   v  
Round 3 - 18th July 2021
1   v  
2   v  
3   v  
4   v  

Semi-Final - 1st August 2021

5   v  
6   v  

Final 1st August 2020 at Airedale CC

    v